මෙම වසරේ ජුනි 30දා දක්වා කාලය තුළ සිය කොටස් ආපසු මිලදී ගැනීම් සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන වියදම් සිදුකිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස බලපත්‍රලාභී බැංකුවලට ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව දැනුම් දීමක් කර ඇත.

ඊට අමතරව ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව විසින් අදාළ බලපත්‍රලාභී බැංකුවලට උපදෙස් දී ඇත්තේ ප්‍රාග්ධන වියදම් සිදුකිරීමේදී ඉතා විචක්ෂණශීලීව හා නිසි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කළ යුතු බවයි.

මෙම කාලය අභියෝගාත්මක කාලවකවානුවක් නිසා බැංකුවල වත්කම් වර්ධනය, ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම සහ කොවිඩ් _ 19 ව්‍යසනය නිසා වන බලපෑම වැනි කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසද මහ බැංකුව බලපත්‍රලාභී බැංකුවලට දැනුම් දී ඇත.