මහාමාර්ග කැබිනට් අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද දින 2020.08.20 දින පාර්ලිමේන්තුවේ නව ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස වැඩ බාර ගනු ලැබීය.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින්

 

      

LEAVE A REPLY