මැතිවරණ වේදිකාවේ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයින් බොහෝ දෙනා ජනතාවට එක එක සුරංගනා ලෝක මවමින් සුරංගනා කතා කීම ආරම්භ කොට ඇත. ඔවුන් බහුතරයක් කියන කතා කල හැකිද නොහැකිද යන්න ජනතාව විසින්ම විමසා බලා තීන්දු කල යුතුය.

දේශපාලන නියෝජිතයින් කුමන කතා කීවද ඔවුන් ජනතාව වෙනුවෙන් හා ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් වියදම් කරන්නේ හෝ යොදවන්නේ මහජනතාවගේම බදු මුදල්ය. එබැවින් ජනතාව ලෙස අප සැලකිලිමත් විය යුත්තේ ඔවුන් වියදම් කරන මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා ජනතා බදු මුදල් වඩාත් පලදායි ව්‍යපෘති සඳහා යොදවන්නේ කවුද යන්න සොයා බැලීමටයි.

කුමන පක්ෂයක් නියෝජනය කලද තමන්ගේ බල ප්‍රදේශය හෝ තමන් නියෝජනය කරනා දිස්ත්‍රික්කයේ පොදු සංවර්ධනය සහ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන්  මුලිකත්වය ගෙන කටයුතු කිරීම සැබෑ ජනතා නියෝජිතයකුගේ වගකීම වන්නේය. එමෙන්ම ඒ කරනා සංවර්ධන හෝ වෙන වෙන මොනයම් හෝ වැඩසටහනක් නිකරුනේ මුදල් නාස්ති කරන වැඩසටහන් නොවී ප්‍රායෝගික  මෙන්ම වැඩි පිරිසකට ප්‍රතිලාභ හිමි වන ව්‍යාපෘති වීම අනිවාර්ය විය යුතුය.

ඉදිරි මැතිවරණයේදී ඔබේ වගකීම වියයුත්තේ තම ප්‍රදේශයට හෝ දිස්ත්‍රික්කයට මෙන්ම රටට වැඩක් කල වැඩක් කරන්නට හැකි ජනතා නියෝජිතයින් හැකි තරම් පාර්ලිමේන්තුවට යැවීමට කටයුතු කිරීමය. ඔබේ බදු මුදලට සාධාරණය ඉටුකරන ජනතා නියෝජිතයින් පත් කරගත හොත් මේ රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යන්නට “වැඩ කරන රටක්” නිර්මාණය කිරීම අපහසු නොවනු ඇත.