මාර්ග ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ තුනක අල්ලසක් සිය කාර්යාලය තුළදීම ලබාගත් අක්කරෙයිපත්තුව ආලයඩිවෙම්බු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේ. ලවනාතන් සහ එහි සැලසුම් අධ්‍යක්ෂවරයා ඊයේ (28 වැනිදා) දහවල් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

රුපියල් ලක්ෂ විස්ස බැගින් මාර්ග තුනක් ඉදිකිරීම සඳහා වූ ලක්ෂ හැටක කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබාදීමට කොන්ත්‍රාත්කරුවකුගෙන් මෙම දෙදෙනා ලක්ෂ තුනක අල්ලසක් ඉල්ලා සිටින බව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇත. ඒ අනුව විමර්ශන කණ්ඩායම් පිටත්කර පැමිණිලිකරුගෙන් කාර්යාලය තුළදී රුපියල් ලක්ෂ තුන ගනිද්දීම මෙම දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.