වාද්දුව ‘කෝප් සිටි’ හි කහ කුඩු කිලෝ එකක් රුපියල් 2300ක මිලකට අලෙවි කෙරෙන බව වාර්තා වේ. නමුත් කහ කුඩු සඳහා පාලන මිලක් පනවා ඇති අතර ඒ අනුව උපරිම මිල වන්නේ රුපියල් 750 කි.

පරිභෝගිකයෙක්ට කහ කුඩු ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 230කට විකුණන අවස්ථාව එම පාරිභෝගිකයා තම ජංගම දුරකථනයෙන් වීඩියෝ කර තිබුණි.