අප්‍රේල් මාසය සඳහා විශ්‍රාමිකයින්ට විශ්‍රාම වැටුප් ලබාදීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක් රජය විසින් සකසා ඇති බව වාර්තා වනවා. ජනාධිපති විශේෂ කාර්ය සාධන බලකාය මගින් ගනු ලැබූ තීන්දු වලට අනුව අදාළ ගෙවීම් සිදුවන්නේ මී අකාරයටයි.

1. අප්‍රේල් මස 2, 3 දිනවල විශ්‍රා​ම වැටුප් ගෙවීම සිදු කෙරේ.

2. මෙම දින දෙක තුළ ගෙවීම් ලබා ගැනීමට නොහැකි වන අය වේ නම් අප්‍රේල් 06 වැනි දා ගෙවීම් අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තුවේ.

3. විශ්‍රා​ම වැටුප් ලබා ගන්නා ක්‍රමවේ​ද 02ක් තිබේ.

i         තැපැල් කාර්යාල මඟින්

ii        ඒ ඒ බැංකු ගිණුම් මගින්

4. තැපැල් කාර්යාල මගින් විශ‍්‍රාම වැටුප් ලබා ගන්නා විශ‍්‍රාමලාභීන්ට ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට හෝ ග්‍රාමසේව​ක වසම තුළට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින්

විශ්‍රා​ම වැටුප ගෙනැවිත් භාරදෙනු ලැබේ.

5. ඒ ඒ බැංකු ගිණුම් මගින් විශ්‍රා​ම වැටුප් ලබා ගන්නා අයගේ මුදල් අදාළ බැංකු ගිණුම් වෙත අප්‍රේල් 2/3 යන දිනවලදී බැර කරනු ලැබේ.

6. බැංකු ගිණුම් තුළ ඇති මුදල් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන විශ්‍රාමිකයන්​ට ඇදිරි නීතිය තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇතිවන ගමන් අපහසුතා මගහැරීමේ ක‍්‍රමවේදයක් සංවිධානය කර ඇත. මුදල් ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති විශ්‍රාමිකයන් තමන් පදිංචි ග්‍රාමසේව​ක වසම තුළ සිටින ග්‍රා​ම නිලධාරී මගින් කල් ඇතිව දැනුම් දිය යුතුය. මෙම විශ්‍රා​ම වැටුප් හිමිකරුවන් රජය මගින් ආසන්නතම බැංකුව වෙත අප්‍රේල් 2/3 යන දිනවල රැගෙන යාමත්, නැවත එම බැංකු වෙතින් ඔවුන්ගේ ගම් ප්‍රදේ​ශ වෙත රැගෙන ඒමත් සිදුකරනු ලැබේ. මේ සදහා ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලීසිය අවශ්‍ය ගමන් පහසුකම් සලසා දෙනු ලබන අතර අදාළ ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන්ගේ සහාය ඒ සදහා ලබා ගනු ඇත.

7. ඒ ඒ නගරවල ඇති සෑම බැංකුවක්ම අවම වශයෙන් එක් ශාඛාවක් හෝ මෙම දිනවල විවෘත කර තැබීමට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකුකරුවන් විසින් එකග වී ඇති බවද දැනුම් දෙනු ලැබේ.