වැඩිහිටියන් හා ආභාධිතයින් සඳහා රජයෙන් ලබාදෙන දීමනා ග්‍රාමනිලධාරී මහත්වරුන් මාර්ගයෙන් අදාළ පුද්ගලයින්ගේ නිවාස වලටම ගෙනවිත් ලබාදීමට රජය තීන්දු කොට තිබෙනවා. ඒ සඳහා වන නිල නිවේදනයක් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්‍යාලය විසින් නිකුත් කර තිබෙන අතර එය පහතින් දැක්වේ…