රියදුරු බලපත්‍රය උපරිම වෙලාව පැය තුනක් ඇතුලත ඉල්ලුම්කරුවන්ට ලබා දීමට හැකියාව පවතින බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. විනාඩි 45ක් පමණ අවම කාලයකින්ද රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගත බව අයදුම් කරුවන්ද තහවුරු කර සිටි බව වාර්තා වනවා.

පසුගිය දිනක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම දෙපාර්තමේන්තුවේ හදිසි සංචාරයකට එක වෙමින් එහි අඩුපාඩු සොයා බලු අතර වහාම ජනතාව රස්තියාදු නොකර කඩිනමින් සේවය ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නා.

එමෙන්ම විෂය භාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතාට එහි පසු විපරම් කරන්නටද උපදෙස් ලබා දුන් අතර එම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිපලය ලෙස මෙසේ කඩිනමින් රියදුරු බලපත්‍රය ලබා දීම සිදු කරන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. එමෙන්ම රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදෙන වෙලාවද අයදුම්කරුවන්ට කෙටි පණිවුඩ මර්හයෙන් දැනුම් දෙන අතර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව අවට සිටින තැරැව්කරුවන්ද අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.