ශ්‍රි ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ පලමු වතාවට විරෝධතාකරුවන් පිරිසක්  අරලියගහ මැදුර තුලට කැදවා ඔවුනට සාදාරනය ඉටුකරලීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතා කටයුතු කරන ලදී.

88/89 භීෂණ කාලයේදී JVP හා UNP ය මගින් අතුරුදන් කරවූ පුද්ගලයන්ගේ නෑදෑහිතමිතුරන් ගේ ඉල්ලීම් අරලියගහ මැදුරට කැදවා ඉෂ්ට කරදීමට කටයුතු කල අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එම පවුල්වල සාමාජිකයින් ස්තුතිය හා ප්‍රණාමය පල කර සිටයහ.

එම අවස්ථාවේ චායාරුප හා වීඩියෝ පහතින්…

පීඩිත ජනතාවට අරලියගහ මැදුරේ දොරටු ඇරේ

පීඩිත ජනතාවට අරලියගහ මැදුරේ දොරටු ඇරේ -ශ්‍රි ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ පලමු වතාවට විරෝධතාකරුවන් අරලියගහ මැදුර තුලට කැදවා ඔවුනට සාදාරනය ඉටුකරලීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතා කටයුතු කරන ලදී.88/89 භීෂණ කාලයේදී JVP හා UNP ය මගින් අතුරුදන් කරවූ පුද්ගලයන්ගේ නෑදෑහිතමිතුරන් ගේ ඉල්ලීම් අරලියගහ මැදුරට කැදවා ඉෂ්ට කරදීමට කටයුතු කල අගමැතිතුමනි ඔබට ස්තූති

Gepostet von Rasa – රස am Freitag, 14. Februar 2020