වත්මන් වෙළදපොළේ රුපියල් 5000 ඉක්මවන පොහොර හොණ්ඩරය මෙරටදී රුපියල් 550 කට නිපදවීමට හැකි බව රසායනික විද්‍යා මහචාර්යවරයෙකු ප්‍රකාශ කරනවා.

ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ රසායනික විද්‍යාව පිළිබඳව මහාචාර්ය චන්දන උඩවත්ත මහතා මෙම සොයාගැනීම සිදුකර තිබේ.

සාමාන්‍යයෙන් මඩ පොහොර වශයෙන් හදුන්වන Triple Supper Phospate (TSP) වලට ආදේශකයක් වශයෙන් Single Supper Phospate (SSP) මේ ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීමට හැකි බව මහාචාර්යවරයා පෙන්වා දෙයි.

2007දී පර්යෙෂණ කණ්ඩායම විසින් එප්පාවල පොස්පේට් නිධිය ආශ්‍රිතව නිපදවූ SSP පොහොර ටොන් 20 ක පමණ නිදර්ශකයක් භාවිතා කර රට පුරා කරන්න ලද නියැදි අධ්‍යයනයකින් හදුනාගෙන ඇත්තේ මෙම ආදේශක SSP පොහොර හා TSP පොහොර භාවිතාව අස්වැන්න වෙනස් වීමකට හේතු නොවන බවය.

තවත් වැදගත් කරුණක් වශයෙන් මහචාර්ය චන්දන උඩවත්ත මහතාට පෙන්වා දෙන්නේ TSP නිපදවීමේ දී බැහැර වන කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට ගත නොහැකි පොස්පො ජිප්සම් විශේෂය SSP පොහොර නිපදවීමේ දී ඇති නොවන බවය.

එප්පාවල පොස්පේට් අගය එකතු කර පොහොර නිශ්පාදනයක් ලෙස යොදා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡාව දීර්ඝකාලයක සිට සිදුවේ.