වාහන පදවන අතර ජංගම දුරකථන භාවිත කරන රියැදුරන්ගෙන් අය කරන දඩ මුදල් සහ ඔවුන්ට පනවන සිර දඬුවම් විශාල වශයෙන් වැඩි කිරීමට ජපාන රජය පියවර ගෙන ඇත. මෙවැනි පියවරක් ගෙන ඇත්තේ දුරකථන භාවිත කරමින් රිය පැදවීම නිසා සිදුවන අනතුරු වැඩි වීම සම්බන්ධයෙන් සමාජයෙන් එල්ල වන විරෝධය හමුවේ ය. මෙවැනි අනතුරුවලින් මිය ගිය අයගේ ඥාතීන් මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ විශාල හඬක් නැගූ බව ද සඳහන් වේ. 2018 වසරේ මෙවැනි අනතුරු 2,800 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී අත.

රිය පදවන අතර ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන රියැදුරන්ගෙන් අය කරන දඩ මුදල්, ඔවුන්ගෙන් කපා හරින ලකුණු ප්‍රමාණයන් මෙන්ම ඔවුන්ට පනවන සිර දඬුවම් ද වැඩි කර ඇති බව සඳහන් වේ. දැනට අය කරන දඩ මුදල මෙන් තුන් ගුණයක පමණ දඩයක් අය කෙරෙනු ඇති බවත්, දැනට කපා හරින ලකුණු ප්‍රමාණය මෙන් තුන් ගුණයක ලකුණු ප්‍රමාණයක් කපා හරිනු ඇති බවත් ජපාන මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණි.

LEAVE A REPLY