සියලු ආහාර එතුම් (lunch Sheets) සඳහා රජය විසින් නව නීතියක් හඳුන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව සෑම ආහාර එතුම් පැකට්ටුවකම හෝ බණ්ඩලයකම භාෂා තුනෙන්ම සකස් කළ ලේබලයක් අඩංගු කළ යුතුය.

සන්නම් නාමය, උපරිම සිල්ලර මිල, නිෂ්පාදකයාගේ නම සහ ලිපිනය, නිෂ්පාදිත දිනය හා ආයුකාලය, භාවිත කරන ලද ද්‍රව්‍ය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි අංකය, එතුමක ප්‍රමාණය සහ පැකට්ටුවක ඇති එතුම් සංඛ්‍යාව එම ලේබලයේ සඳහන් කළ යුතුය.

මෙම නීතිය 2020 ජුනි 01 දින සිට බලපැවැත්වෙන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක සඳහන්ය.