මතු පරපුර වෙනුවෙන් පරිසරය රැකගැනිම උදෙසා කඩොලාන වනාන්තර (හෙක්ටයාර් 14800)ඇතුළු මෙතෙක් අනාරක්‍ෂිතව පැවැති රක්‍ෂිත භූමි 65 ක් රුක් රෝපණය කොට ආරක්‍ෂිත වනාන්තර(හෙක්ටයාර් 9900) ලෙස නම් කරමින් ගැසට් නිවේදන 65 කට ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අත්සන් තබන ලදී.

මේ අතරරුක් රෝපණ මාසය ආරම්භ කරමින් රක්ෂිත භූමියේ පැළයක් රෝපණය කිරිම ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු කෙරිණි. 

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ හබරණ ප්‍රදේශයේ කොළඹ – ත්‍රීකුණාමලය මහා මාර්ගයට යාබදව පවතින ගල්ඔය රක්ෂිතය වන රක්ෂිතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට අත්සන් තැබීම ද ජනාධිතිතුමා අතින් සිදු විය.

මාතලේ, මහනුවර, කුරුණෑගල, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල හෙක්ටයාර් 9,900ක භූමි ප්‍රමාණයක් වන රක්ෂිත වශයෙන් ගැසට් කිරීම සහ කඩොලාන ප්‍රදේශ හෙක්ටයාර් 14,800ක ප්‍රමාණයක් සංරක්ෂිත හා රක්ෂිත වනාන්තර ලෙස ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ නිවේදනවලට ද මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා අත්සන් තැබීය.