මේ වසරේ ගත වූ කාල සීමාව තුළ පමණක් න ඩු ගොනු 10,093 ක වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට හැකි වූ බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධි නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පවසයි.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඇය මේ බව සඳහන් කළාය.

දිවයිනේ මහාධිකරණවලට අ ධි චෝ දනා පත්‍ර 6695ක් මෙම මාස 8 හමාර තුළ යොමු කර ඇති බවත් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල න ඩු කටයුතු පැවරීම සඳහා පොලිස්ථානවලට නඩු 1778ක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් ඒ මෙනවිය සඳහන් කරයි.

තවද නිදහස් නි යෝ ග න ඩු 1533ක් සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබා දීමක් සිදුව ඇති බවත් ළමා අ ප චාර න ඩු 4924ක වැඩ අවසන් කර ඇති බවත් ඇය සඳහන් කරයි.

අප රා ධ නඩු 5169ක වැඩ අවසන් කර ඇති අතර මේ අනුව මුළු නඩු ගොනු 10,093 ක වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට මෙම මාස 8ක කාලය තුළ හැකිවු බවත් නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පවසයි.

එසේම මෙය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉතිහාසගත වාර්තාවක් බවත් ඇය සඳහන් කළාය.