දරුවන්ට එ රෙහිව සිදු කෙරෙන අප යෝ ජනයන්, අ ප චා ර, හිං සා වන් හෝ වෙනත් එවැනි කටයුුතු වලට දරුවන් භාජනය වන අවස්ථා දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය මගින් යළි යළිත් පෙන්වීමෙන් වළකින ලෙස ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය මාධ්‍ය ආයතනවලින් ඉල්ලීමක් කරයි.

හොරොව්පතාන සාමණේර හිමිවරුන් දෙනමකට ප හ ර දීමේ සිද්ධිය උදාහරණයකට ගෙන අධිකාරිය මේ බව සඳහන් කරයි.