තම වහනය මහා මාර්ග දෙපස හෝ රථ ගාල් වල නවත්වා ඉවතට යනවානම් අදාල රියදුරාගේ දුරකථන අංකය බාහිරට ප්‍රදර්ශනය වනලෙස සඳහන් කර යන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විශේෂ නිවේදනයක් ඉකුත් කරමින් දන්වා සිටිනවා. රථවාහන ගාල් සහ මාර්ග දෙපස සිදු කරන සෝදිසි මෙහෙයුම් වලදී සිදුවන අපහසුතාවයන් මඟහරවා ගැනීම සඳහා මෙම පියවර අනුගමන කරන ලෙස පොලිසිය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

මේ අතර සියලුම පාසල් නැවත ආරම්භ වන්නේ අප්‍රේල් මස 29 වනදා බවත් සියලු විශ්ව විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල විභාග කටයුතුද නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමා තිබෙන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්යංශය දැනුම් දී තිබෙනවා.

ආරක්ෂක අංශ මේ වනවිට රට පුරා සෝදිසි මෙහෙයුම් දියත් කර ඇති පසු බිමක ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙත් ආරක්ෂක අංශ වලට අවශ්‍ය පුර්ණ සහයෝගය ලබා දීම පුරවැසියන් ලෙස අපේ යුතුකම හා වගකීමක්ද වන්නේය.