මීට අමතරව මෙතෙක් මහව සිට ධාවනය කරවන  ලද බලවේග කට්ටල කාර්යාලයීය දුමිරිය වෙනුවට වැසිකිළි පහසුකම්ද සහිත නව බලවේග කට්ටල දුම්රියක් අද (08දා) සිට ධාවනයට එක්විය.

සුප්‍රකට මහව දුම්රියට මෙතෙක් යොදවා තිබූ බලවේග කට්ටලය තුළ වැසිකිළි පහසුකම් හා දෙවැනි පන්තියේ මැදරි නොතිබුණි.

කෙසේ වෙතත් නව දුම්රියට වැසිකිළි පහසුකම්ද සහිතව දෙවැනි පන්තියේ මැරිදිරිද ඇතුළත්ව නව දුම්රිය සකස්කර ඇත.

මහව දුම්රියෙන් දිනකට විශාල පිරිසක් කොළඹට ගමන් කරයි. කෙසේ වෙතත් නව දුම්රිය තුළ ඒ සා විශාල ප්‍රමාණයකට ගමන් කිරිමට නොහැකි වූ බවට මගීහු චෝදනා කරති.

ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය නවත්වන විටත් මගීන්ට විශාල තදබදයක් සහිතව ගොඩවීමට සිදුව තිබේ.

LEAVE A REPLY