යුරෝපා සංගමය සමඟ කරන ලද සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් එම රටවලට මත්ස්‍ය අපනයනය සඳහා පනවා තිබු තහනම ඉවත් කළ අතර 2016 ජුලි – 2018 මාර්තු දක්වා ගත වු මාස 21 තුළ මෙරටින් මසුන් මෙට්‍රික් ටොන් 58,578.09ක් අපනයනය කර තිබේ.

එ මඟින් උපයා ඇති විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 92,117කි.

මත්ස්‍ය අපනයනය තහනමට පෙර 2014 වර්ෂයේ කාලය දෙස බලන විට මත්ස්‍ය අපනයනයේ සීඝ්‍ර පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළේය.

2014 අපනයනය කරන ලද සමස්ත මසුන් ප්‍රමාණය මෙට්රික් ටොන් 26,320කි.

එය අපනයන තහනම පැවැති කාලයේ මාස 18කට (2015 ජනවාරි සිට- 2016 ජුනි) 26,129ක් වේ.

එම කාලය තුළ උපයන ලද විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය රු.මි. 2103කි.

2018 වසරේ ජනවාරි හා මාර්තු මාස තුනක කාලය තුල පමණක් මෙට්රික්ටොන් 7174.8ක් අපනයනය කර ඇති අතර ඉන් උපයා ඇති මුදල රු.මි. 11,804.4කි.

මත්ස්‍ය අපනයන තහනම පැනවීමත් සමඟ මසුන් අපනයනය කරනු ලබන කර්මාන්ත විශාල ප්‍රමාණයක් වැසී ගියේය.

එහෙත් මේ වනවිට අප රටේ මත්ස්‍ය සැකසුම් කර්මාන්ත සංඛ්‍යාව 34 සිට 68 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයන කරනු ලබන ටුනා මසුන් මෙන්ම ඉස්සන්, පොකිරිස්සන්, කකුලුවන් වැනි මත්ස්‍ය විශේෂ සඳහා ජාත්‍යන්තර ඉල්ලුම ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY