ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 වන පන්තියේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2018

පහත සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

01.අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගය භාෂාව,ගණිතය,ඉංග්‍රීසි ඇතුළුව සම්මාන 05ක් සහිතව විෂයන් 06ක් එකවර සමත් වීම

වෘත්තීය සුදුසුකම්

01.විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් හෝ උපාධි පිරිනමන ආයතනයක් ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් ආයතනයකින්, පරිගණක විද්‍යාව/තොරතුරු තාක්ෂණය/තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට අදාල ඩිප්ලෝමාව/උසස් ඩිප්ලෝමාව හෝ ඊට ඉහළ පාඨමාලාවක් හදාරා සම්පූර්ණ කර තිබීම හෝ

02.විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන පරිගණක/තොරතුරු තාක්ෂණය/තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට අදාල ඩිප්ලෝමාවක් හෝව හෝ ඊට ඉහළ පාඨමාලාවක් හෝ පැය 1500කට නොඅඩු පාඨමාලාවක් හදාරා සම්පූර්ණ කර තිබීම හෝ

03.තෘතියික හෝ වෘත්තිය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබන එම කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති ආයතනයකින් හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත පනතක් මගින් ස්ථාපනය කර ඇති ව්‍යවස්ථාපිත අායතනයකින්

I) පරිගණක/තොරතුරු තාක්ෂණය/තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට අදාල ජාතික වෘත්තිය කුසලතා (NVQ) පහ/ඊට ඉහල සහතිකය ලබා තිබීම හෝ

II) පැය 1500ත නොඅඩු පරිගණක/තොරතුරු තාක්ෂණය/තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට අදාල පාඨමාලාවක් හදාරා සම්පූර්ණ කර තිබීම අවශ්‍ය වේ.

මෙම තනතුර සඳහා පුරප්පාඩු 911ක් පවතින අතර වයස අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

විභාගය තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා අභියෝග්‍යතාවය යන ප්‍රශ්න පත්‍ර 02කින් සමන්විත වේ.

විභාග ගාස්තුව රු. 500/- ක් වන අතර 2018.05.21 වන දිනට පෙර අයදුම්පත්, විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්,සංවිධාන හා විදේශ විභාග ශාඛාව,ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව,තැ.පෙ.1503,කොළඹ යන ලිපිනයට යොමු කල යුතුය. වැඩිදුර විස්තර පහත සඳහන් ගැසට් නිවේදනයෙන් ලබා ගත හැකිය.

LEAVE A REPLY