දේශීයව නිපදවන පළතුරු අස්වැන්න නාස්ති නොවී නැවුම් ආකාරයෙන් වෙළෙඳපළට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පළතුරු එම ශාක තුළම කල්තබා ගැනීමේ විශේෂිත BIO WAX නම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කිරිමට කාර්මික තාක්ෂණ සමත්ව ඇත.කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI) විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ආයතනයකි. මෙම පර්යේෂණය සිදු කිරීමෙහිලා කැනඩා රජයේ ආධාර ලැබී ඇත.

මෙහි ප්‍රතිපල සාර්ථකත්වය මත වෙළඳපල හරහා පලතුරු වගාවන් ආශ්‍රිත කෘෂි ක්ෂේත්‍රයෙහි නියැළෙන්නන් වෙත මෙම නව නිෂ්පාදනය ලබා දීමට අපේක්ෂිත අතර මෙම නව සොයා ගැනීම පලතුරු ආශ්‍රිත කෘෂි ක්ෂේත්‍රයෙහි නව පෙරළියක් සිදු කරනු ඇති බව අමාත්‍යංශය සදහන් කරනු ලැබේ. මෙම නව නිෂ්පාදනය පලතුරු නිෂ්පාදකයන් අතරට පත් කිරීම සඳහා ITIආයතනය හේලිස් ඇග්‍රෝ පුද්ගලික සමාගම සමඟ ගිවිසුම් ගත වී ඇත.

LEAVE A REPLY