පරිසර හිතකාමී කර්මාන්ත හා ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම උදෙසා ව්‍යාපාරිකයින් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් ණය යෝජනා ක්‍රමයක් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය හඳුන්වා දී තිබේ.

පරිසර හිතකාමී කාර්මික පරිසරයක් ඇති කිරීම සඳහා සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යපාර වෙනුවෙන් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇත.

කාර්මික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළින් සිදුවන පරිසර දූෂණය සහ අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීම, සම්පත් සුරැකීම, පාරිසරික වැඩි දියුණු කිරීම සහ ඊට අවශ්‍ය මූලීක ක්‍රමෝපායන් ආරම්භ කිරීම මෙහි අරමුණ වී තිබේ.

ඉහල දූෂණයක් සිදුවන කර්මාන්ත විශේෂිත කර්මාන්තපුරවල ස්ථාපිත කිරීම, බලශක්ති පරිභෝජනය අවම කිරීම, බලශක්ති උත්පාදනය, සම්පත් භාවිතය අවම කිරීම හා කාර්යක්ෂම කිරීම යනාදී ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන්ද මෙම ණය පහසුකම් ලබාගත හැකි බව සඳහන්ය.

LEAVE A REPLY