මේ වසරේ මුල් මාස හයක කාලයේදී තේ අපනයන සියයට 17.8කින් වර්ධනය වී තිබේ. තේ අපනයන පරිමාව සියයට 9.5කින් පහළ ගියද ඉහළ මිල ගණන් නිසා තේ අපනයන වැඩි වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්ත වාර්තා සඳහන් කරයි.

පසුගිය වසරේ ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා කාලයේදී තේ අපනයන ආදායම රුපියල් මිලියන 618.4ක් වූ අතර මේ වසරේ ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා කාලයේදී එය රුපියල් මිලියන 728.4ක් දක්වා වැඩි විය.

ජාත්‍යන්තරයේ ඉහළ තේ මිල ගණන් නිසා පසුගිය වසරේදී තේ අපනයන ආදායම රුපියල් මිලියන 139ක් දක්වා සියයට 13.7කින් වර්ධනය විය. පසුගිය වසරේ ජූනි මාසයේදී තේ අපනයන ආදායම රුපියල් මිලියන 122ක් විය.

ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ තුළ පවතින ඉහළ තේ මිල ගණන් හා සමගාමීව ශ්‍රී ලංකාවේ තේ සඳහා වූ සාමාන්‍ය අපනයන මිල පසුගිය වසරේ ජූනි මාසයේදී කිලෝග්‍රෑමයකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 4.27 සිට මේ වසරේදී ඩොලර් 5.36ක් දක්වා ඉහළ ගිය බව ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු තවදුරටත් සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY