ඇය ලංකාවේ සිටින කාලයේදී ඇල්ල, මිරිස්ස වැනි ආකර්ශණීය ස්ථාන රැසක සංචාරය කර තිබේ.

එම වීඩියෝව ඔබට  නැරඹිය හැක.

LEAVE A REPLY