ශ්‍රී ලාංකීය නාවිකයන් 8 දෙනකු සමග සෝමාලියානු මුහුදු කොල්කරුවන් විසින් පැහැරගත් නෞකාව මේ වනවිට සෝමාලියානු ආරක්ෂක අංශ විසින් වටකොට ඇති බවට වාර්තා වනවා…

LEAVE A REPLY