දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ කලහාකාරීව හැසිරීම නිසා එහි කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔහු පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට කතානායක වරයා කටයුතු කොට තිබෙනවා.

මෙසේ තාවකාලිකව එම මන්ත්‍රී වරයා ඉවත් කර පාර්ලිමේන්තුව කල් තබා තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

 

LEAVE A REPLY