ඊයේ දිනයේ තම උපන්දිනය පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී සමරනු ලැබූවා

නමුත් අද දින ඔහුගේ පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුව තුල ස්වාධීන පක්ෂයක් ලෙස නැතහොත් වෙනම කණ්ඩායමක් ලෙස පිළිගැනීමට නීතිමය වශයෙන් හැකියාවක් නොමැති බව කතානායකතුමන් විසින් පාර්ලිමෙතුවට දන්වා සිටියා.

මෙම දැනුම්දීම සිදු කරනු ලැබුවේ විමල් වීරවශ මහතාගේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් වෙන්ව වෙනත් ස්වාධීන පක්ෂයක් ලෙස පිළිගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින්ය.

LEAVE A REPLY