ජාතික රුපවාහිනී නාලිකාව තම ජාතික වගකීම කරට ගනිමින් වර්තමානයේ රටටම ව්‍යසනයක් වූ මාර්ග අනතුරු අවම කිරීම සඳහා වූ කාලීන වැඩසටහන් මාලාවක් ආරම්භ කොට ඇත ” පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න” මැයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩසටහන් මාලාව තුලින් මාර්ග ආරක්ෂාව සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරමින් ක්‍රියාත්මක වේ.

එම වැඩසටහනේ තවත් එක් අදියරක් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පහත විදියෝවෙන් දැක්වේ.

 

LEAVE A REPLY