මාලබේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සිසුන් ගැනීම මාස හයකට අත්හිටුවන්නැයි එම පාලනාධිකාරියට යෝජනා කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහ වෛද්‍ය පීඨාධිපතිවරුන් අද (13) පස්වරුවේ එකඟතාවයකට පැමිණ තිබේ.

මීට අමතරව අවසන් විභාගය සමත් සයිටම් සිසුන්ට රජයේ රෝහලකදී මාස කිහිපයක් සායනික පුහුණුව ලබා දීමටද එහි දී යෝජනා වී ඇත.

ඉන් පසුව එම සිසුන්ට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගින් පවත්වන විභාගයකට පෙනී සිටීම අනිවාර්ය කිරීමට ද යෝජනා වී තිබේ.

LEAVE A REPLY