වසර 10කට අඩු සේවා කාලයක් හිමි ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් රණවිරුවන් 1,379 දෙනෙකුට විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලබාදීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව හිඟ වැටුපද සමඟ එම පිරිස සිය ප්‍රථම විශ්‍රාම වැටුප ලබාගත් බව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කලා.

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලීසියේ අඛන්ඩ වසර 10 සේවය සපුරා නැති ආබාධිත රණවිරුවන්ට මෙම විශ්‍රාම වැටුප ලබාදීමට ජනාධිපතිවරයාට විශේෂ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් පවා ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුවූ අතර මෙම වැටුප් ගෙවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 218ක මුදලක්ද වෙන් කර තිබේ.

 

LEAVE A REPLY