ගම්මාන දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයකට නොමිලේ වයිෆයි පහසුකම් ලබාදීමට ඉන්දියාව සැලසුම් කර තිබේ.

ඩිජිටල් ගම්මාන නම් නව ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම පහසුකම් සැපයීමෙන් මිලියන 900කට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලැබෙනු ඇත.

ඉදිරි මාස 6 තුළදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය විශේෂ කුලුනු සවි කිරීම සිදුකරන බව ඉන්දීය රජය පවසයි.

එරට දුම්රිය ස්ථාන 100කටද වයිෆයි පහසුකම් ලැබෙනු ඇත.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉන්දීය රුපියල් මිලියන 62ක් ආයෝජනය කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY