පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ සංවිධායක ලේකම් වරයා වන කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට මෙරට පුරවැසි බව ලබා දීමට රජය තීරණය කොට තිබෙනවා. ඔහුට මෙරට පුරවැසි බව නොමැතිවීම නිසා සිරගතවීමටද විය.

ඊයේ පැවති පරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂ සම්මේලනයේදී කුමාර් ගුණරත්නම් එම පක්ෂයේ සංවිධායක ලේකම් ලෙසද තේරී පත් වූ අතර අද දිනේයේ ඔහුට මෙසේ පුරවැසි බව හිමි වීමද සුවිසේෂි සිදුවීමක් වෙනවා…

LEAVE A REPLY