හිජාස්ගේ ‘සේව් ද පර්ල්’ NGOවට කටාර්වලින් මිලියන 13ක් එවලා!

මේ වන විට රැඳවුම් නියෝග මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලාට අයත් සංවිධානයකට කටාර් රාජ්‍යයේ නීති විරෝධී සංවිධානයකින් අන්තවාදී ක්‍රියා සඳහා...

දේශපාලනික

හිජාස්ගේ ‘සේව් ද පර්ල්’ NGOවට කටාර්වලින් මිලියන 13ක් එවලා!

මේ වන විට රැඳවුම් නියෝග මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලාට අයත් සංවිධානයකට කටාර් රාජ්‍යයේ නීති විරෝධී සංවිධානයකින් අන්තවාදී ක්‍රියා සඳහා...

අදහස්

ගොටුකොළ කමු අවුරුදු 256ක් ඉමු!

ගොටුකොළ කෑවොත් අවුරුදු 256ක් ඉන්නට හැකි බව ඔප්පු කර හමාරයි. දිනපතා ආහාරයට ගොටුකොළ අනිවාර්යයෙන්ම එක්කරගත් නිසා තමන්ට අවුරුදු 256ක් ජීවත්වීමට හැකිවූ බවට සටහන් කර...