සයිබර් අවකාශයේ ජනතා හඬ…!

දේශපාලනික

ක්‍රීඩා

අදහස්

නොසලකා හැරීමෙන් බරපතළ වෙන හිසරදය…

හිසරදයට ගොදුරු නොවූ කිසිවකු මිනිස් සමාජයේ නොසිටිය හැකිය. හිසරදය විවිධ ආකාරයට සෑදෙයි. මෙය බොහෝවිට ඉතාම අපහසුතා ගෙන දෙයි. හිසරදය තිබෙන විට කිසිවකුට එම අපහසුතාවයත්...