සයිබර් අවකාශයේ ජනතා හඬ…!

අදහස්

මනුස්සකම තාමත් මැරිලානෑ – මාරවිල උසාවියේ වෙච්ච සංවේදී සිදුවීමක්!

ඊයෙ මාරවිල උසාවියේ වෙච්ච සංවේදී සිදුවීමක් 2019.08.07. තරුණ අම්ම කෙනෙක් තමාගේ අවුරුදු දෙකක් පමණ වෙන වූටි දුවට නඩත්තු ඉල්ලන්න උසාවි ඇවිත් හිටියා. තාත්තා තරුණ හාදයෙක්....