සයිබර් අවකාශයේ ජනතා හඬ…!

දේශපාලනික

පළාත් සභා ඡන්ද පැරැණි ක්‍රමයට නම් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි!

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම පැරැණි ක්‍රමයට සිදු කිරීමට නම් පාර්ලිමේන්තුව මඟින් අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කළ යුතු බවත් එසේ නොකෙරෙන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්...

රටතොට

අදහස්