සයිබර් අවකාශයේ ජනතා හඬ…!

අදහස්

මගේ ගෙදර ආයුධ නෑ තියෙන්නේ ආදරය විතරයි!

‘ඔවුන් අප සමග එකට හඬා වැලපුණහ.... අපගේ දේව මෙහෙයන් පවත්වන්නට ඔවුන්ගේ විහාරස්ථාන වල ඉඩ සලසා දුන්නහ... වෙසක් දන්සැල්වලට වියදම් කරන මුදල් අපගේ දේවස්ථාන පිළිසකර...